torstai 30. heinäkuuta 2015

Miten Taiteilijaksi tullaan?

Miten Taiteilijaksi tullaan?


On ikävää, että nykyhallituksen ja kuntapäättäjien mukaan kirjastot ovat turhaa rahanmenoa. Jos kirjastojen lakkautus jatkuu nykytahdilla, ei kirjastoja ole tuskin lainkaan viidentoista vuoden kuluttua! Kirjastot eivät ole ainoastaan ”lainaamoja” vaan hyvin tärkeitä kaikenikäisten kohtaamispaikkoja koulutustasosta tai sosiaalisesta asemasta riippumatta. Niiden merkitystä ei lyhytnäköisesti voi mitata pelkästään rahassa. Varsinkin pienet lähikirjastot ovat helmiä. Ne ovat mukavia pistäytymispaikkoja, joiden yllättävän monipuolisista valikoimista löytää usein aarteita tutkittavaksi. Esimerkiksi isoista kirjastoista vaikeasti lainattavissa olevia kirjoja sekä vanhempi kirjoja, jotka on muualta jo heitetty roskiin.

Omasta rakkaasta lähikirjastostani löysin vuonna 1989 painetun Helena Erkkilän ja Marja Vesasen kirjoittaman kirjan: Miten taiteilijaksi tullaan. Kirjan otsikko oli herkullinen. Miten henkilö päätyykään kuvataiteilijaksi? Mikä saa kenenkään päätymään ammattiin, jonka tietää taloudellisesti epävarmaksi ja henkisesti raskaaksi? 

Erkkilän ja Vesasen kirja ei kuitenkaan keskity yllä mainitsemiini kysymyksiin. Se on koottu kirjoittajien Tampereen yliopiston sosiaalipsykologian laitokselle tekemän Pro Gradu -tutkielman pohjalta. Kirjoittajat haastattelivat kuutta nuorta kuvataiteilijaa, joiden valmistumisesta kuvataidekoulusta oli 1,5–5 vuotta. He olivat jo siis tehneet valintansa kuvataiteen alalle lähtemisestä ja jo toimineet ammattitaiteilijoina jonkin aikaa. Kirjanen keskittyykin tutkimaan millaista vastavalmistuneen kuvataiteilijan arkinen elämä on. Kirjanen on ihan mielenkiintoinen, tosin suppea, katsaus kahdenkymmenenkuuden vuoden takaiseen taidemaailmaan.

Kirjoittajien lähtökohta oli, ettei koulutus tee vielä henkilöstä kuvataitelijaa. Taiteilijalla tulee olla ”nimeä”, jotta hän saa töitään esille ja myydyksi. Kirjoittajat viittaavat sosiologi Pierre Bourdieun mielipiteisiin, joiden mukaan esim. taiteen kenttä (kuten muutkin sosiaalisen toiminnan kentät) on kilpakenttä. Kentän jäseniä yhdistää ja pitää koossa usko siihen, että se mistä kamppaillaan on arvokasta (Erkkilä, Vesanen 1989, 11). Taistelu kentällä syntyy eri asemista, joita kentällä voi saada. Jäsenet tavoittelevat pääomaa, jolla voi olla taiteellista, taloudellista tai sosiaalista arvoa. Taiteen ”kilpakentällä” käydään mm. taistelua esimerkiksi vallasta määrätä mikä on ”hyvää taidetta”.  

Bourdieun mukaan kukaan ei yksin kykene tekemään itsestään taiteilijaa, vaan siihen tarvitaan taiteen kenttään integroituminen. Taideteoksen statuksen määrittää hyvin usein taiteilijan nimi ja tämän nimen arvon määrittää puolestaan taiteen kenttä. Kuvataiteen kenttään kuuluvat mm. muut kuvataiteilijat ja heidän teoksensa, taidekriitikot, taidehistorioitsijat, taideyleisö ja ne jotka hyötyvät taiteen tuotannosta ja osallistuvat siihen. Bourdieun käsitykseen on helppo yhtyä. Tuskin kukaan nykypäivänä uskoo taiteilijakuvaan, jonka mukaan taiteilijaksi tullaan inspiraation siivittämällä yksinäisellä puurtamisella ilman suhdeverkostoja?

Suomessa ammattitaiteilijaksi tullaan yleensä taidekoulujen kautta. Toki on itseoppineita, mutta heidän integroituminen taidekenttään on huomattavasti vaikeampaa. Taidekoulun käyminenkään ei yksinään riitä. Suomessa matrikkelitaiteilijan edellytyksenä on kuuluminen valtakunnallisiin ammattiliittoihin, taiteellisen työn taso, ammattimainen ja aktiivinen toiminta kuvataiteilijana, kuvataidekoulutus, näkyvä näyttelytoiminta, keskeisiin kokoelmiin hankitut teokset sekä taiteilijalle myönnetyt apurahat ja palkinnot kuvataiteen alalta (http://www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi/fi/valintaperusteet.html). Teoksia on saatava esille valtakunnallisiin näyttelyihin. Yksityisnäyttelyt ja paikalliset yhteisnäyttelyt ovat tärkeitä varsinkin apurahoja haettaessa.

Aloittelevalle kuvataiteilijalle tilanne on ristiriitainen. Hänen on itse maksettava työmateriaalit, työtilat, näyttelytilat voidakseen tehdä taideteoksia, joilla osallistuu näyttelyihin, jotta saa teoksia myytyä ja jotta saisi apurahoja. Toisin kuin palkkatyöläisen kaikki on kustannettava itse. Toisin kuin yrittäjän, aloitteleva taiteilija ei voi saada ”starttirahaa”, joilla voisi kustantaa toimintansa ennen kuin työstä saa mitään tuloja.  Aloittelevat kuvataiteilijat toimivatkin köyhyysloukussa muita töitä tehden, jotta pystyvät rahoittamaan omassa ammatissa toimimistaan. Tämä oravanpyörä ei ole muuttunut mitenkään kahdessakymmenessäkuudessa vuodessa. Olisikin mielenkiintoista tietää, kuinka moni kuvataiteilijaksi valmistuva jaksaa jatkaa valitsemallaan uralla. Mitä nyt kuluu kirjassa haastatelluille Karille, Santulle, Vesalle, Henrikille, Annelle ja Elinalle? Toimivatko he vielä kuvataiteilijoina? Ovatko heidän tavoitteensa toteutuneet?

Erkkilän ja Vesasen kirja on sisällöllisesti sekava, sillä se käsittelee taiteen tekemisen pyyteettömyyttä, keskustelee kuvataiteen hyödyistä, tutkii taiteilijan arkea ja sosiaalista elämää, taiteilijaidentiteetin muodostumista, muiden ihmisten suhtautumista kuvataiteilijoihin sekä kuvaa taiteilijoiden taloudellisista selviytymisstrategioista. Paljon on saatu asiaa 114 sivuun A5:n kokoiseen kirjaan. Parempi nimi kirjalle olisikin ehkä ollut: Miten taiteilijana eletään? Kysymykseen Miten taiteilijaksi tullaan? ei ole löydy yhtä ainoaa oikeaa vastausta. Polkuja on niin monia. Taidon, lahjakkuuden ja tiedon lisäksi tarvitaan sinnikkyyttä, sitkeyttä, kykyä sietää taloudellista ja henkistä epävarmuutta sekä eteenkin luottamusta omaan tekemiseen.

Vaikka osa kirjan sisällöstä tuntuukin auttamattomasti vanhentuneelta[1], kirja toimi hyvänä ajatusten herättelijänä. Mielessäni pyöriikin jo pari uutta kirjoituksen aihetta. Kovin harvalla on esimerkiksi tietoa kuvataiteilijan arjesta ja työn vaatimuksista. Teosten valmistaminen on vain osa ammattitaiteilijan työnkuvaa. Tätä olisi mielenkiintoista avata oman työskentelyni kautta.

Kuva omasta työympäristöstäni. 

Kirjan yllättävintä antia oli loppuyhteenveto, jossa esitetään hyvin selkeitä ja konkreettisia parannusehdotuksia kuvataiteilijan toimeentuloon. Kirjassa kuvataan idea prosenttitaiteesta, taiteilija/kansalaispalkasta (tosin eri termein), taiteilijavetoisten gallerioiden tukeminen. Nämä ideat ovat olleet näköjään keskustelun aiheina jo neljännesvuosisata sitten.

Helena Erkkilä ja Marja Vesanen 1989, Miten Taiteilijaksi Tullaan, Helsinki:Painokaari oy


[1] Tekstistä huomaa, että se on kirjoitettu ennen 1990-luvun lamaa. Oli jopa toivo, että taideteosten myynnillä pystyi rahoittamaan toimeentulonsa, sillä varsinkin pankit ja vakuutuslaitokset ostivat ahkerasti taidetta kokoelmiinsa!