torstai 9. kesäkuuta 2016

Taide ja entropia

Taide ja Entropia


Entropia – kuinka hieno sana. Se maistuu mukavalta ja kuulostaa juhlavalta, tieteellisesti tärkeältä. Mutta mitä termillä oikein tarkoitetaan ja miten se liittyy taiteeseen?

Lyhyt ja ytimekäs vastaus on: ei mitenkään!

Hieman pidempi vastaus on: Termiä käytetään monessa yhteydessä tarkoittamaan monia eri asioita, joten olisi aina hyvä esittää termin käyttäjälle kysymys: mitä hän termillä tarkoittaa?

Hyvin pitkässä vastauksessa esittelen lyhyesti termin yleisimmät merkitykset. Kirjoitus ei ole millään lailla kattava, mutta antanee aiheesta kiinnostuneelle osviittoja mitä sana milloinkin voi ehkä tarkoittaa:

Entropia luonnontieteen näkökulmasta tarkoittaa mittayksikköä, jolla kuvataan epäjärjestyksen määrää. Metri on pituuden mittayksikkö. Gramma on painon mittayksikkö. Entropia on epäjärjestyksen mittayksikkö. Termin määritteli Rudolph Clausius 1800-luvun puolessa välissä kehitellessään lämpöopin toista pääsääntöä: Eristetyn termodynaamisen järjestelmän muutos tilasta toiseen voi tapahtua vain, jos siihen liittyy entropian kasvu (saman­kaltaisuus kasvaa ja sattumanvaraisuus vähenee).

Muistan aikoinaan yläasteen fysiikan ja kemian oppikirjassa havainnollistetun entropian käsitettä huoneen epäjärjestyksen avulla. Jos et siivoa huonetta, niin huoneen epäjärjestys kasvaa ja kasvaa. Tällä vertauksella ei kuitenkaan ole mitään tekemistä entropian kanssa ja sekoitti ymmärrystäni.

Selkeämpi arkielämän esimerkki on kylmän jääpalan lisääminen mehulasiin. Vesi koostuu mikroskooppisen pienistä vesimolekyyleistä, jotka pyrkivät järjestäytymään oma osatilavuuteensa (mehulasiin, jääpalamuottiin) tasaisesti. Kun jääpala lisätään mehuun, se sulaa ja siinä olevat vesimolekyylit sekoittuvat mehun molekyyleihin. Molekyylit eivät enää ole tasaisesti järjestäytyneitä mehussa, vaan joutuvat etsimään uudelleen tasapainotilaa. Sekoittumisen (samankaltaisuuden kasvaessa) yhteydessä molekyylien sijainnin sattumanvaraisuus ja epäjärjestys kasvaa eli entropia kasvaa. Ennen pitkää kumpaakin nestettä (jääpalan vettä ja mehua) on kaikkialla mehulasissa samassa suhteessa. Samalla nesteiden lämpötilaerot tasoittuvat. Lopputuloksena mehulasissa on kylmempää ja laimeampaa mehua. Paluuta alkupisteeseen ei ole. Jääpala ei voi muodostua itsestään uudelleen. Sulaneen jääpalan ja mehun molekyylit eivät voi enää itsestään järjestyä erilleen, vaan se vaatii työtä eli energiaa. Haaleasta mehusta ei saa uudestaan kuumempaa ilman että sitä lämmitetään. Kahviin sulanutta sokeria ei voi kiteyttää uudestaan ilman energiaa.

Entropia on siis molekyylien (ja muiden hiukkasten) järjestäytyneisyyden mittayksikkö. Epäjärjestyksen määrää ei voi mitata suoraan, mutta epäjärjestyksen (entropian) muutosta pystytään mittaamaan ja sille on oma matemaattinen kaava. Entropian muutos voidaan mitata vain alkutilanteen (jääpalaa ei ole laitettu mehulasiin) ja lopputilanteen (jääpala on täysin sulanut mehuun ja nesteen lämpötila on tasaantunut) välillä. Esimerkissä entropian muutosta ei voi mitata kun jääpalan sulamisprosessi on käynnissä.

Jos yllä oleva esimerkki ei vielä kolahtanut, niin mieti kahta pigmenttipurkkia. Toisessa purkissa on valkoista pigmenttiä ja toisessa mustaa. Kumpikin purkki on suljettu järjestelmä, jossa on vain yksi mahdollinen ”järjestäytynyt” tila. Tiedetään, että valkoista pigmenttiä sisältävässä purkissa jokaisen valkoisen pigmenttimurusen vieressä on toinen valkoinen pigmenttihiukkanen. Mustaa pigmenttiä sisältävässä purkissa jokaisen mustan pigmenttipalasen vieressä on toinen musta pigmenttipalanen. Mitä käy kun pigmenttipurkit yhdistetään samaan purkkiin ja ravistetaan hieman? Kuinka monella erilaisella tavalla pigmenttimuruset voivat nyt sekoittua keskenään? Järjestelmän epäjärjestys (entropia) on kasvanut. Jos purkkia ravistetaan niin kauan, että valkoiset ja mustat pigmenttimuruset ovat täysin tasaisesti sekoittuneet, saamme tasaisen harmaan pigmenttivärin [1]. Tällöin pigmenttipurkin (järjestelmän) sisältämän värin tasaisuus (samankaltaisuus) on lisääntynyt, koska pigmenttihiukkasten epäjärjestys on kasvanut. Harmaata pigmenttiä ei voi muuttaa takaisin valkoiseksi ja mustaksi pigmentiksi ilman työtä.

Usein unohdetaan, että entropian käsitettä ei voi soveltaa minkä tahansa järjestelmän tai ilmiön epäjärjestykseen. Lakia ei voi soveltaa yksittäiseen hiukkaseen, ainoastaan koko järjestelmään. Lisäksi järjestelmän tulee olla suljettu (erillään muusta ympäristöstä) ja eristetty (ympäristöstä ei tule tai siirry energiaa järjestelmään). Lasissa oleva mehu on suljettu järjestelmä, koska mehu pysyy lasissa eikä valu ympäristöön. Maapallo on suljettu mutta ei eristetty järjestelmä, koska maapallo saa koko ajan energiaa auringosta [2]. Ihminen ei ole suljettu ja eristetty järjestelmä – ei elävänä eikä kuolleena.

Entropian lisääntymisellä on selitelty kaikkien mahdollisten asioiden (sekä fyysisten että mentaalisten) hidasta tuhoutumista ja maailmanlopun väistämättömyyttä sopivasti kulloiseenkin tilanteeseen liittyen. Aurinko pienenee, maapallo kylmenee, evoluution on mahdoton, itsemurhat lisääntyvät, maaseutu tyhjenee, yms. (Arnheim 1971,8-9). Millään näistä ei kuitenkaan ole mitään tekemistä entropian alkuperäisen merkityksen kanssa.

Taiteeseen entropia käsitteen toi maataiteilija Robert Smithson. Hänen mielestään entropia ja lämpöopin toinen laki osoittivat, että maapallo on vääjäämättömästi matkalla kohti tuhoa. Smithson oli kiinnostunut luonnon pintarakenteiden ajallisesta kulumisesta ja häviämisestä. Hänen mukaansa kallioiden murskaantuminen kiviksi ja soraksi, oli esimerkki maapallon entropian kasvusta ja ennusti maapallon hidasta kuolemaa. Smithson meni jopa niin pitkälle, että käytti entropian käsitettä kuvaamaan myös kulttuurin ja sivilisaation tuhoa. (Smithson 1966).

Robert Smithsonin entrooppinen konsepti on hyvin monimutkainen ja entropia termin käyttö on ristiriitainen termin luonnontieteellisen merkityksen kanssa. Itse koen Smithsonin kirjoitukset lähinnä käsitetaiteellisena teoksena. Teoksena, joka ottaa kantaa 1960–70 luvun ympäristökysymyksiin luomalla oman pseudotieteellistaiteellisen maailman­selityksen. Lähtemättömän vaikutuksen Smithson on kuitenkin taidekenttään tehnyt. Termiä entropia käytetään usein kuvataiteessa filosofisena käsitteenä kuvaamaan elämän nurjaa puolta. Termiä on käytetty metaforana mm. kuolemaan, sekasortoon ja epäjärjestykseen.

Ehkäpä Smithsonin vaikutuksesta hahmopsykologi ja taideteoreetikko Rudolf Arnheim kirjoitti esseen Entropy and Art (Arnheim 1971), missä Arnheim ei ainoastaan pyrkinyt häivyttämään entropian lisääntymiseen liittyviä pessimistisiä uhkakuvia vaan myös selittämään kuvataiteen teoksia lämpöopin termeillä: satunnaisuus, järjestys, epäjärjestys ja tasapaino. Taiteen lisäksi Arnheim laajentaa kirjoituksessaan nämä käsitteet koskemaan hahmopsykologiaa. Arnheimin mukaansa ihmisen pyrkimys järjestykseen (josta taide on yksi osoitus) periytyy orgaanisen maailmassa havaitusta samanlaisesta ilmiöstä – pyrkimyksestä selkeisiin rakenteisiin, kohti järjestystä. Ihmisen kohdalla järjestykseen pyrkiminen ei kuitenkaan tarkoita erilaisten muotojen ja yhdistelmien yksinkertaisuutta, vaan niiden järjestäytymistä. (Arnheim, 1971,40 -41).

Arnheimin essee entropiasta taiteessa sai murska-arvostelun. The New York Times Book Review julkaisi 16.5.1971 seuraavan lyhyen kritiikin:

“Inanimate being tends toward entropy; animate life toward order; art wobbles on in between; orderliness is not order; etc. Donnish.”[3]
Tieteen tuottaman tiedon ja materian kautta voi tehdä taidetta, mutta tieteellä ja tieteellisillä termeillä ei voi selittää taiteen olemusta. Taide on mitä se on. Sen merkitys ei perustu ihmisen muotoilemiin luonnontieteen lakeihin. Tieteen ja taiteen terminologian yhdistäminen on siksi mielestäni kyseenalaista. Varsinkin jos alkuperäisen termin merkitys muutetaan aivan toiseksi. Ei ole mitään syytä olla nimeämättä teosta nimellä Entropia [4], onhan se sananakin kaunis. Henkilökohtaisesti minua ei kuitenkaan vakuuta, jos teoksen merkitystä aletaan selittää termodynaamiikan laeilla. Järjestyksen ja kaaoksen, sattuman ja tarkoituksen pohtiminen on kyllä mielenkiintoista. Sitä teen itsekin koko ajan.

Arnheim, Rudolf. 1971. Entropy and art: An essay on order and disorder, Berkeley: University of California Press.

Smithson, Robert 1966. Entropy and The New Monuments. Teoksessa Flam, Jack (toim.) 1996. Robert Smithson – The Collected Writings. Berkeley, (CA): University of California Press, 10–23.
[1] Nurinkurisesti entropian (epäjärjestyksen) kasvu kertookin, että hiukkaset jakautuvat yhä tasaisemmin niille varattuun tilaan! Epäjärjestys mikrotasolla onkin järjestystä koko systeemissä!
[2] Maailmankaikkeutta kyllä pidetään nykytiedon mukaan suljettuna ja eristettynä järjestelmänä, jolloin se on väistämättä jatkuvassa liikkeessä kohti saman­kaltaisuutta, kohti hajoamista.
[4] Googlaamalla selviää, että teoksen nimeminen "Entropia":ksi on hyvin suosittua.